2018-10-31

Zapytanie ofertowe – Wykonanie zewnętrznej platformy przyschodowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Zapytanie ofertowe – Wykonanie  zewnętrznej platformy  przyschodowej  z przeznaczeniem  dla osób niepełnosprawnych  w Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  w Jońcu.

 

dotyczy realizacji projektu w ramach  „Programu wyrównywania różnic  między regionami III „ w obszarze B: 

  1. Nazwa  i adres Zamawiającego:

 

POWIAT PŁOŃSKI

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

NIP  567 178 84 08

REGON  130377712

reprezentowany przez  Pana Jerzego Michalaka – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Jońcu na podstawie  pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Płońskiego  Nr 551/2017 z dnia 20 lutego 2017r

tel. 23 661 60 31

e-mail: soszw@poczta.onet.eu

 

  1. Przedmiot zamówienia

 

Zamówienie  w ramach projektu obejmuje  dostawę i montaż platformy przyschodowej  zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu.

  1. Kryteria oceny oferty :

                                           100 % - cena brutto

Złożone  oferty  zostaną ocenione wg  jednego kryterium – cena brutto. Ofertą wygrywającą będzie ta, której łączna  wartość zamówienia będzie najniższa  w odniesieniu do tych samych robót. Każda oferta powinna zawierać ceny jednostkowe  za każde roboty i towar oraz cenę ogólną. Brak wyceny  któregokolwiek  elementu przedmiotu zamówienia  spowoduje odrzucenia oferty.

  1. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca  zapewni dostawę  i montaż  przedmiotów zamówienia  w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

  1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

 

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, telefonicznie lub drogą pisemną. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  Dyrektor Ośrodka –  p. Jerzy Michalak – tel.23 661 60 31, 882 125 399, e-mail: soszw@poczta.onet.eu, p. Dąbrowska Hanna – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy  , tel. 23 6616031 , 519 609 494,e-mail: soszw@poczta.onet.eu

 

 

  1. Opis  sposobu przygotowania ofert:

Oferta  musi zawierać:

- wypełniony  formularz ofertowy, zgodny  w treści  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1  

   z opisem przedmiotu zamówienia,

- zaakceptowany  wzór  umowy – załącznik nr 2 zapytania ofertowego

 

  1. Miejsce składania ofert:

Oferty można składać pocztą elektroniczną : soszw@poczta.onet.eu., lub przesłać pocztą na adres : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu, Joniec 50, 09-131 Joniec, z dopiskiem na kopercie : „ Wykonanie zewnętrznej  platformy przyschodowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu, lub osobiście w sekretariacie Ośrodka.

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną  wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty/ formularz  ofertowy wraz z opisem .

 

  1. Termin składania  ofert upływa  5 października  2018 r. o godz. 12.00

 

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Wzór umowy.

 

 

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...owego- 2.docx 14,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...ertowego.docx 15,64 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się