2016-10-10

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry
 
1. Księga uczniów
2. Księga wychowanków
3. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
4. Ewidencja wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły
5. Ewidencja kart rowerowych
6. Ewidencja legitymacji szkolnych
7. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
8. Księga protokołów Rady Pedagogicznej
9. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
10. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
11. Listy pracowników
12. Rejestr wydanych zaświadczeń
13. Rejestr wypadków
14. Rejestr zamówień publicznych
15. Dokumentacja finansowo-księgowa 
16. Księgi inwentarzowe
 
Zasoby archiwalne:
 
1. Dzienniki lekcyjne
2. Księgi arkuszy ocen
3. Księgi uczniów
4. Księgi protokołów Rady Pedagogicznej
5. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
6. Akta osobowe pracowników
7. Dokumentacja techniczna
 

EWIDENCJE I REJESTRY KSIĘGOWE

I. Rejestr dokumentów księgowych:

1. Faktury zakupów

2. Dowody wewnętrzne

3. Delegacje, wyciągi bankowe

4. Polecenie księgowania list płac

II. Rejestr dochodów samorządowych.

III. Rejestr sprzedaży Faktur VAT

IV. Sprawozdania budżetowe miesięczne, kwartalne, roczne.

V.  Uchwały Zarządu Powiatu.

VI. Decyzje dyrektora dotyczące przesunięć wewnętrznych w budżecie Ośrodka.

 
Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły, kierownik administracyjno-gospodarczy.            
 
Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:
 
Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.
Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie placówki osobom uprawnionym na ich wniosek
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się